Regulamin

REGULAMIN SKLEPU „AMM office”

z dnia 01.01.2022r.

 

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis internetowy „AMM office” dostępny pod adresem platforma.ammoffice.pl.

 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) „Usługodawca" - AMM office Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem przy ul. Bieżanowskiej 84/53, 30-826 Kraków, NIP 6793227686, numer REGON 520533797, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000934926, właściciel serwisu AMM office; adres poczty elektronicznej: platforma@AMMoffice.pl;
2) „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego; Regulamin dostępny jest pod adresem platforma.ammoffice.pl/regulamin;

3) „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy pod nazwą „AMM office” dostępny pod adresem platforma.ammoffice.pl, którego celem jest prowadzenie sprzedaży artykułów biurowych, tonerów, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń, mebli biurowych, chemii gospodarczej, artykułów spożywczych oraz innych;

4) „Użytkownik” – każda osoba, w tym osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem;

5) „Użytkownik zarejestrowany”– Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;

6) "Użytkownik niezarejestrowany" - Użytkownik, który korzysta z Serwisu bez posiadania w nim Konta;

7) „Konto – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika zarejestrowanego, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z określonych funkcji Serwisu, zwłaszcza zakupu Towarów, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika zarejestrowanego;

8) „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania określonych danych osobowych Użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami, a także wymagająca akceptacji Regulaminu;

9) „Kupujący” – każdy, kto zamówił Towar u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu;

10) „Adres do doręczeń Usługodawcy” – ul. Bieżanowska 84/53, 30-826 Kraków;

11) „Towar” – rzeczy sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;

12) „Newsletter” - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Kupującemu, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, na automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Serwisie, a także działalności gospodarczej Usługodawcy (informacja handlowa).

 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu i sprzedaży Towarów 

§2.

 1. Akceptacja Regulaminu:

1) przez Użytkownika zarejestrowanego następuje w momencie rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym,
2) przez Użytkownika niezarejestrowanego, który złożył zamówienie przy pomocy formularza zamówienia następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia.

 1. Zakupu Towarów można dokonać korzystając z Serwisu.

 2. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby prezentować informacje o Towarach w sposób rzetelny.

 3. Podawana w Serwisie cena Towaru jest ceną brutto tj. zawiera podatek VAT i podawana jest w polskich złotych. W Serwisie obok cen brutto są podawane także ceny netto, które są w odpowiedni sposób oznaczone.

 4. Do Ceny Towaru nie są doliczane opłaty za jego przesyłkę, koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

 5. Informacje o Towarach umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380; ze zm.), ale zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników zarejestrowanych. Informacje te są ważne do momentu ich zmiany przez Usługodawcę.

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w koncie klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

 8. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia (oferty) .

 9. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zmienić dane swojego Konta, z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia takiej zmiany, która ma wpływ na realizację konkretnej sprzedaży Towaru, a która została dokonana po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z ust. 8.

 

Użytkownicy i Rejestracja 

§3.

  1. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem zarejestrowanym, jeżeli jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa cywilnego dotyczących ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

  2. Osoba fizyczna dokonuje Rejestracji wypełniając formularz dostępny w Serwisie, w tym podając następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie adres dostawy Towaru, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło do Konta. Login (nazwę pod jaką będzie występowała w sklepie internetowym) stanowi podany adres poczty elektronicznej.

  3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonuje Rejestracji wypełniając formularz dostępny w Serwisie, w tym podając następujące dane: imię, nazwisko, pełną nazwę firmy, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz ewentualnie adres dostawy Towaru, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, oraz hasło do Konta. Login (nazwę pod jaką będzie występowała w sklepie internetowym) stanowi podany adres poczty elektronicznej.

  4. Osoba prawna dokonuje Rejestracji wypełniając formularz dostępny w Serwisie, w tym podając następujące dane: pełną nazwę firmy oraz formę prawną, adres siedziby oraz ewentualnie adres dostawy Towaru, NIP, imię, nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia Rejestracji oraz kontaktów w związku z działalnością Serwisu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Login (nazwę pod jaką będzie występowała w sklepie internetowym) stanowi podany adres poczty elektronicznej.

  5. Rejestracja jest potwierdzana poprzez wyświetlenie odpowiedniej treści na stronie internetowej Serwisu dostępnej na Koncie Użytkownika zarejestrowanego oraz za pomocą przesłanej do niego wiadomości e-mail.

  6. Dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego podczas Rejestracji mogą być przez niego w każdej chwili zmieniane poprzez odpowiednie czynności podjęte w Serwisie na Koncie.

  7. Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego niezabezpieczenia.

  8. Użytkownik zarejestrowany nie może udostępniać swojego Konta innym osobom w celu dokonywania zakupu Towarów.

 

Sprzedaż Towaru 

§4.

  1. Złożenie zamówienia Towaru dokonywane jest:

1) w przypadku Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie przez wybranie (zaznaczenie) Towaru, podanie jego ilości oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie opcji „Dodaj do Koszyka”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia pojawiającego się w dziale „Koszyk” poprzez wskazanie sposobu dokonania płatności i dostawy oraz potwierdzenie adresu dostawy. Złożenie zamówienia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Użytkownik zarejestrowany otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wpływu zamówienia;

2) w przypadku Użytkownika, niebędącego Użytkownikiem zarejestrowanym, przez wybranie (zaznaczenie) Towaru, podanie jego ilości oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie opcji „Dodaj do Koszyka”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia pojawiającego się w dziale „Koszyk” poprzez wskazanie sposobu dokonania płatności i dostawy oraz swoich danych, tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wpływu zamówienia;

 

  1. Kupujący może dokonać jednocześnie zamówienia i zakupu kilku Towarów.

  2. Dokonując zamówienia Towaru Kupujący wybiera jeden z dostępnych w Serwisie sposobów jego dostawy oraz płatności. Usługodawca informuje o kosztach każdego ze sposobów dostawy Towarów.

  3. Całkowita Cena poszczególnych Towarów z wyszczególnionym kosztem dostawy podawana jest w dziale „Koszyk” w przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu.

  4. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru dokonywane jest zgodnie z §2 ust. 8.

  5. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego w Serwisie lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w ciągu 5 dni roboczych w przypadku wyboru tej opcji; chyba że Kupujący wybrał opcję dostawy za pobraniem (wtedy dokonanie zapłaty następuje w momencie dostarczenia Towarów Kupującemu).

  6. Uchybienie terminowi zapłaty, o którym mowa w ust. 6 lub brak zapłaty za Towary w momencie ich dostarczenia Kupującemu, w przypadku wyboru opcji za pobraniem, powodują wygaśnięcie zawartej umowy sprzedaży Towaru (warunek rozwiązujący).

  7. Usługodawca wysyła Towar Kupującemu w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na jego rachunku bankowym, chyba, że Kupujący wybrał opcję płatności za pobraniem (w takim przypadku Usługodawca wysyła Towar Kupującemu w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia). Do czasu wysyłki Towarów należy doliczyć czas dostarczenia Towarów przez firmę kurierską lub przedstawiciela Usługodawcy. W przypadku przewidywanego wydłużenia czasu wysyłki Towarów Usługodawca każdorazowo poinformuje o tym fakcie Kupującego. Jeżeli Usługodawca nie posiada chwilowo Towaru w magazynie, czas jego wysłania do Kupującego może ulec przedłużeniu, o czym Usługodawca poinformuje niezwłocznie Kupującego podając termin przewidywanej wysyłki Towaru. Kupujący może nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu i odstąpić od umowy sprzedaży tego Towaru.

  8. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub cięższych niż 31,5 kg Usługodawca zastrzega sobie możliwość indywidualnej wyceny przesyłki. Usługodawca poinformuje Kupującego o kosztach przesyłki niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych.

  9. Zakupiony Towar wysyłany jest zgodnie z wyborem Użytkownika przesyłką kurierską lub dostarczany za pośrednictwem przedstawiciela Usługodawcy na adres wskazany przez Kupującego na jego Koncie lub w trakcie składania zamówienia (w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem formularza zamówienia przez Użytkownika).

  10. Do przesyłki kurierskiej lub wysłanej za pośrednictwem operatora usług pocztowych dołączana jest faktura VAT.

  11. Podczas dostarczenia Towarów Kupujący może zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru Towarów.

 

Formy płatności 

§5.

 1. Kupujący może wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty za Towar:

1) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy;

2) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub Przelewy24;

3) gotówką podczas dostarczenia Towarów za pobraniem;

4) zapłata kurierowi podczas dostarczenia Towarów za pobraniem;

5) przelew z odroczonym terminem płatności - opcja dostępna tylko po skontaktowaniu się z przedstawicielem Usługodawcy.

 

 1. Szczegółowe kanały płatności i dane z nimi związane zawarte są na stronie internetowej pod adresem platforma.ammoffice.pl/dostawa-i-platnosci.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży 

§6.

  1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca wysłał już Towar zgodnie z treścią umowy sprzedaży. Odstąpienie w tym trybie możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie pisemnej, w szczególności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym odstąpienie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia pisemnego lub pocztą elektroniczną.

  2. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego lub osoby trzeciej, innej niż przewoźnik, wskazanej przez Kupującego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności na doręczonym razem z Towarem formularzu lub poprzez formularz dostępny w Załączniku nr 2 do Regulaminu pod adresem platforma.ammoffice.pl/regulamin oraz w postaci pliku PDF do pobrania pod tym samym adresem.

  3. Towar zwracany zgodnie z ust. 2 jest odsyłany przez Kupującego na jego koszt na Adres do doręczeń Usługodawcy. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący wskazuje jednocześnie sposób zwrotu pieniędzy za zakupiony Towar, a w razie braku wskazania, sposób zwrotu wybiera Usługodawca. Usługodawca zwraca pieniądze za Towar oraz koszty wysyłki Towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Kupujący ma obowiązek we własnym zakresie pokryć koszty odesłania Towaru do Usługodawcy zapewniając jednocześnie zabezpieczenie odsyłanego Towaru w jego transporcie do Usługodawcy.

  4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Newsletter 

§7.

 1. Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera od Usługodawcy.

 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu dostępnym w Serwisie na stronie ammoffice.pl lub platforma.ammoffice.pl.

 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej informację o tym fakcie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (platforma@ammoffice.pl). 

 

Wady Towaru

§8.

  1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar bez wad. Jeśli Kupujący jest konsumentem, stosuje się zapisy ust. 2-10. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

  2. W razie stwierdzenia wad fizycznych Towaru w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania Towaru Kupujący powinien niezwłocznie po jej stwierdzeniu skontaktować się z Usługodawcą i odesłać Towar na Adres do doręczeń Usługodawcy wraz z dowodem zakupu lub jego kopią oraz wiadomością zawierającą informacje o przyczynie reklamacji, a także wskazaniem czy Kupujący żąda wymiany czy też naprawienia Towaru. Informacja o przyczynie reklamacji może być przesłana także pocztą elektroniczną.

  3. Koszty przesłania wadliwego Towaru przez Kupującego Usługodawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego Towaru przez Usługodawcę.

  5. Usługodawca wymienia lub jeśli to możliwe naprawia Towar wadliwy, chyba że wady powstały z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Kupującego. W razie braku możliwości wymiany lub naprawy Towaru Usługodawca zwraca Kupującemu cenę Towaru lub dokonuje z nim ustaleń co do innych form załatwienia reklamacji.

  6. Zwrot zapłaty w warunkach, o których mowa w ust. 5 następuje niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni. Kupujący wskazuje sposób zwrotu pieniędzy za zakupiony Towar, a w razie braku wskazania sposób zwrotu wybiera Usługodawca.

  7. Różnice wyglądu zakupionego Towaru z jego fotografiami w Serwisie nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikają wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności ustawień jego urządzeń dostępowych do Internetu.W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

  8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Polityka prywatności

§9.

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych oraz inne informacje pochodzące od nich zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ‘Polityka prywatności’ dostępnym pod adresem platforma.ammoffice.pl/polityka-prywatnosci.

 

Przerwy w działaniu Serwisu

§10.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu, które mogą skutkować jego czasową niedostępnością lub ograniczoną funkcjonalnością.

  2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować ujemnych konsekwencji dla Kupujących będących konsumentami.

 

Postępowanie reklamacyjne w zakresie Serwisu 

§11.

  1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem platforma@ammoffice.pl lub pisemnie na Adres do doręczeń Usługodawcy.

  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje, o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

  3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

 

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych 

§12.

Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

 

Blokada Konta 

§13.

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik zarejestrowany:

1) podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie, a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,

2) narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,

3) propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

4) nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.

 

Czas trwania umowy i jej zakończenie 

§14.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres [platforma@ammoffice.pl] bądź pisemnie na Adres do doręczeń Usługodawcy.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika pocztą elektroniczną.

 4. Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, jeżeli mimo wcześniejszego zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Usługodawcy.

 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.

 

Zmiany Regulaminu 

§15.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Prawo i jurysdykcja właściwa 

§16.

 1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w ramach Serwisu jest prawo polskie.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

 3. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca postanawia, że w przypadku konsumentów sądem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 2, jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.

 

Postanowienia końcowe 

§17.

 1. Usługodawca nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 2. Jeżeli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą listownie na Adres do doręczeń Usługodawcy: ul. Bieżanowska 84/53, 30-826 Kraków, telefonicznie pod numerem (12) 222-50-50 lub pocztą elektroniczną na adres platforma@ammoffice.pl.

 3. Załącznikami do Regulaminu są:

1) Załącznik nr 1 - Polityka Prywatności

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży -„Rezygnacja”,

.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2022r.

 

 • .Darmowa dostawaod 290 zł
 • .14 dnina zwrot
 • .Przypisanyopiekun klienta
 • .PłatnościDotpay
 • .Zakupy24h/dobę